Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK

DE DÜffSCHE INVAL IN BéL&ÏBS

m DE MAASOVERGANG EN DE VEROVERING VAN LUIK

Ê£L^|fCSE mobilisatie en de samentrekking aan ra §7u\y de operatiebasis werden door de Duit^frïyrjSxsche legers, volgens de daarvoor tot in LjJj^^Jalle bijzonderheden vastgestelde regeEL-4^j33hngen, ongestoord volbracht.

De samenstelling der 7 legers, die op het Westfront zouden ageeren, is vermeld in Bijlage II, terwijl Schets I voor elk dier legers het rayon aanwijst, waarin het werd geconcentreerd. Van het reusachtige spoorwegvervoer dat daarvoor binnen weinige dagen moest plaats hebben, kan men zich bezwaarhjk een denkbeeld maken. Niet minder dan 78 infanterie- en 10 cavalerie-divisiën, benevens een aantal landweerbrigades ca., moesten meestal over aanzienlijke afstanden per spoortrein worden overgebracht. En voor het transport van een enkel legerkorps van 2 divisiën, met alle voertuigen, paarden, kanonnen, artilleriematerieel, treinen, enz., zijn reeds 150 spoortreinen noodig, die met geen grooter snelheid mogen rijden dan 22.K.M. per uur.

De opmarsch voor de operatiën tegen de Westelijke vijanden, ving — zooals ook de Schets I aantoont — uit een zeer breed front aan. Voor het concentratie-spoorwegvervoer was in deze regeling in sommige opzichten een voordeel gelegen. En voor de uitvoering van het voor het Westfront ontworpen veldtochtsplan was een smalle, diepe aanvangsopstelling, zooals de groote von Moltke bij voorkeur toepaste, met bruikbaar.

Het Eerste Oorlogsjaar

II

Sluiten