Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DUITSCHE INVAL IN BELGIË

137

%? Stellen op ongeveer 330.000 man, ajn opmarsch over de Maas in België aanvangen, zonder de Nederlandsche grens te oversduijden, terwijl het zijn weg versperd vond door het 3e Leger, ter sterkte Yan-L310.000 man?

Het-^iKimmers een bekende strategische eisch, dat de opera^n van de onderscheidene in eerste linie optredende hoofddeelen eener krijgsmacht niet alleen moeten geschieden gelijktijdig en op ongeveer gelijke hoogte, maar ook in samenhang en onderling verband.

Het behoeft geen betoog dat de oplossing van dit vraagstuk,! zooals ze feitelijk heeft plaats gehad — zondefveejm'gerleiife^ikkeling of tegensiag, zelfs zpndejds|9rcnde wrijving — slechts mogelijk geweest is door hoogst zorgvuldige, doeltreffende regeling en stipte, nauwgezette nalevingvan de ter zake vastgestelde bepalingen. De Duitsche legerlejying toonde daarin wederom haar talent van voorbereiding tot den oorlog, evenzeer als de troepen deden blijken van hun correcte houding en hun uitmuntende discipline.

Wij kunnen hier niet in bijzonderheden uitweiden over de wijze waarop de Duitsche ie en 2e Legers hun opmarsch tot in België hebben volbracht. Wij verwijfcen daarvoor naar een tweetal belangrijke opstellen van een reeds vroeger genoemden wakkeren Nederlandschen officier, die zich bescheidenkjfcv schuil houdt achter d^aaam „Kapitein Rondttit," en die zeer duidelijk heeft aangetoond hoe die handeliagJis geschud, welke moeilijkheden daarbij moesten worden overwonnen, en welke gevolgen : daaruit waarschijnlijk voor het verder verloop der operatiën zijn voortgevloeid. Ook de ■ invloed van Nederlandsen Limburg op de Duitsche tójgsverricftfipgen wordt door kapitein Ronduit helder in het licht gesteld, en niet ten onrechte

Sluiten