Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138 DE KRIJGSVERRICHTINGEN

hecht hti groote beteekenis aan de strategische gevolgerlpdie de éèfÈÉGSiging van de Nederlandsche driajdïgheid op de operatiën gehad heeft.

De z.g. „manoeuvre om Limburg" komt hierop neer. Het ie Leger moest Oost- en Zuidwaarts om de grens van Limbferi heenmarcheeren, en daarbij zoo nabij mogelijk rond de Zuid-Oosteklkë jffeS£- bij Vaals, heenzwenken. Verder moest het de Maas overgaan op de smalle strook tusschen Vfc^nSbij de Nederlandsche grens, en Herstal bij Luik. Op Belgisch gebied gekomen, moes^tW zich dan uit de diepte weer ontplooien tot normale uitbreidingen.

Deze bewegingen, op zich zelf reeds bezwaarlijk en tijdroovend, werden nog in hooge mate bemoeihysfitn verzwaWd, doordien het gansche ie Leger moest worden geperst door de stad Aken, nadat het 2e Leger die stad zoflèhebben ontruimd. Daarvoor waren slechts^ marschwegen in de voorhanjfi&ÏStrook vatföóg geen 2 K.M. breedte beschikbaar^ Het doortre&en' van dit défM"vorderde aköfeMhff aannemen vatf^er smalle, doch diepe formawënv Men meest, hoezeer dit uit strategisch oogpunt ongewerfifefig ïélfs onjuist is, op eiken marschweg 2 legerkorpsen' aT#SÉ* elkaar doeta oprukken, terwijl men arièwrs tó^oorkeur den regel ifltfgt om, buiten het bereik des vijamds, niet meer^éfen 1 divisie op eenzelfden weg te laten marcheeren. Indien men in aanmerking neemt, dat de marschdiepwPvan een legerkoSBè op oorlogsvoet ± 56 K.M. = ruim 11 uur ga8hs bedraagt, is het duidelijk, dat deze „manoelrvre" groote vermoeienissen voor de troepen, legèrings- en verptéjpngsbezwaren, tijdverlies en gevaar voor dftFöpmarsch vaphet ie Leger moest veroorSfken. De nadeelige gevolgen daarvan voor de géÈlftienlijke operatiën der DuftBJÖ* krijgsmacht op het Wéstfront zijn dan ook niet

Sluiten