Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DUITSCHE INVAL IN BELGIË

141

sluitend ontstaan doordien het rayon, waarin het ie Leger werd samengetfokken, niet', tegenover de Belgische grens, maar tegenover die van Neder-, landsch Limburg gelegen was; waardoor dat leger zich niet dan na het doorworstelen van zeer ernstige mneflijkheden op vijandelijk gebied kon ontwikUetn&dj

De concentratie der Duitsche strijdmacht was dan ook voor de legers van den rechter vleugel buiten twijfel zeer ondoeltreffend geregeld.

Het kan den schijn hebben dat daarbij aanvankelijk het voornemen; althans de bedoeling, op den voorgrond gestaan heeft, om dien vleugel over Nederlandsch territoir te doen oprukken; in welk geval; men met alleen belangrijke voordeden kon verkrijgen voor de ontwikkeHngt der troepenafdeehngen, maar ook in strategisch opzicht, voor het verloop der ontworpen operatiën, zeer gunstige resultaten kon bereiken.

Immers, het ie Leger kon dan, onbelemmerd door het Zuidwaarts verzamelde 2e Leger, regelrecht naar het'Westen oprukken over Roermond, MaaseijhvtjSittard en Maastrieht^op verschillende punten de Maas overgaan, en in de richtingen Antwerpen, Hasselt, St. Truijen, België binnenvallen. Daarbij kon het, na afzenciing van enkele afdeehngeii tegen Antwerpen, op eenvoudige, weinig tijdroovende wijae/ trachten het Belgische leger te omvatten en van Antwerpen af te snijden. Boyendien zou de omzwenking van den rechter vleugel der gezamenlijketïBuitsche strijdmacht, om de spil Metz-Diedenhoven, zoodoende zeer zijn bespoedigd en bevorderd.

Evenwel, Duitschland kon en mocht met aldus handelenl Want het moest dan ook besluiten de Nederlandsche onzijdigheid te schenden. En, Zooals wij reeds hiervoren aanteekenden, Duitsch-

Sluiten