Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143 .0 DE B3UJ6SVERRICHTINGEN

land's belangenverbodënwbt ten stelligste! Er viel niet aan te twijfelen, of Nederland zou zich dan onverwijld aan de zijde van Duitschland's vijanden scharen. En het was daartoe tijdig in staat.

Zijn leger, ruim 300.000 man sterk; stond reeds op 3 Augustus gemobiliseerd en in afwachtingsopstellingen verzameld, waarbij ook Noordbrabant^» Limburg door afdeelingen op oorlogsvoet hezét waren, Het ie Duitsche Leger had daarmede rekening moeten houden van het oogenbliksiafÜ waarop het den voet op Nederlandsch grondgebied zou zetten. Van ongestoord over de Maasrtrfekkétt had geen sprake kunnen zijn, en den verderen marsch hadAébb leger niet kunnen voortzetten, dan ten koste van een heftigen strijd tegen de Nederlandsche troepen, die zijn beugel en rug op zeer ernstige wijze bedreigden. Ook #ivernje*i hngen van spoorwegen en bruggenr^ouden betem-r meringen hebben opgeleverd. Dat de algemeene operatie der Duitsche strijdkrachten zoodoende zeer waarschröl^k op een mislukking zou/uitloopen, kort moeilijk worden betwijfeld. Bovendien had Engeland in Nederlandsche havens troepen kunnen ontschepen, en in vereeniging met de Hollandsche en Belgische legers tegen Duitschland kunnen opereeren. Duitschland had alzoo tegen deze vijanden een belangrijkqieel zijner macht op hetl^tfront moeten afzonderen, tot verzekering van den flank en den rug zijner legers. En de voorgenomen operatie tegen den hoofdvijand, Frankrijk, zou daardoor, zéér vertraagd en feitelijk onuitvoerbaar zijn.

hPeönitsehe regeering had dit reeds lang te voren begrepen; zooals ook gebleken is uit den in Juli sf*|i ontworpen brief aan de Nederlandsche regeoang.

Kortom, het doen oprukken van het ie Duitsche leger was, op de hierbesproken wijze, eenvoudig;

onmogefljfcfi'iÊ

Sluiten