Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*44

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

pieel en moreel opzicht aan zulke ernstige bedenkingen onderhevige aanvalsplan tegen België en Frankrijk, slechts kon worden ten uitvoer gebracht door niet alleen afbreuk te doen aan de grondgedachte van den ontwerper — voor wat de sterkte van de reditervleugel»'toóepen betreft — maar door bovendien de concentratie dier groepen te regelen op een wijze, die niet anders dan onberaden, ja gebrekkig is te noemen. Ons oordeel — zooals het ontwikkeld en geformuleerd is in het He Hoofdstuk, sub 2e, hiervoren — over de toepassing van -dat plan in 1914, vindt in deze feiten nog naderen grond; het wordt er door versterkt en bevestigd. Wanneer dat plan, zooals generaal Tappen verklaart, niet anders kón worden ten uitvoer gebracht, dan zooals in 1914 geschied is, had ook daarin voor de Duitsche legerleiding een reden moeten liggen, om veel liever de denkbeelden van den grooten Moltke in practijk te brengen, en alzoo op het Westfront aanvankelijk een defensieve houding te bewaren.

Wij gaan nu over tot een korte omschrijving der krijgsverrichtingen, zooals die van 4 Augustus 1914 af, op den rechter vleugel der Duitsche legers, feitelijk hebben plaats gehad.

Op 4 Augustus 1914, den dag waarop de oorlogstoestand tusschen Duitschland en België intrad, -rukten Duitsche troepenafdeelingen België binnen. Een zestal brigades, op de vleugels gesteund door cavalerie en wielrijders, marcheerden tusschen Gemmenich en Malmedy over Belgisch gebied; gedeeltelijk bereikten ze nog denzelfden dag de Maas beneden Luik. Het waren afdeelingen, die de volle oorlogsstrekte nog niet bereikt hadden; doch onverwijld waren uitgezonden, om den weg te banen voor de groote troepenmassa's.

Sluiten