Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

153 DE KRIJGSVERRICHTINGEN

inden „Spectateur Militaire," dat ffcgoo arbeiders daaraan voor 30 dagen werk zoudejvvuiden.

Sedert 3 Augustus 1914 waren er wel eenige burgerarbeiders aan het werk, maar het is duidelijk dat er nog weifl» verbetering in den toestand der stelling kon zijn gebracht* tgen de voorste troepen van het Duitsche Maasleger in den loop van 5 Augustus,teeds vóór vele werken verschenen.

Zooals rewferVermeld is was de 3e Divisie van het Belgische Veldleger — door het verdubbeling»» stelsel versterkt — naar Luik gedirigeejg» om de vaste bezetting der stelling tijdejtjk te verineerderen, Nadat de vesting in staat van tegenweer zou zijn gebracht, zou deze divisie, desvereischt, wederom bij het Veldleger aansluiten. De commandant dezer Divisie, luitenant-generaal Leman, werd tevens benoemd tot militair gouverneur der stelling, terwijl de kolonjdJStassin als chef vaneen staf optrad.

Alleen de 15e gemengde Brigade was bestemd om als vaste bezetting, boven de eigenlijke bezettingstroepen, definitief in de stelling te blijven. ijDe 3e Divi^fbestond uit 4 gemengde Brigades, elk van 2 regimenten infanterie a 3 bataljons, 3 batterijen veld-arjtölerie van 4 ^g^monden, 1 mitraüleurcompagnie en 1 peloton marechaussee; voorts 1 regiment veld-artülerie, 1 bataljon genietroepen^!ii*gimentlan^ i8aae.ooo man.

De 15e gemeng^bsBrigade, die zooals reeds gezegd is — uit Hoeij naar Luik was onthalen* had ongeveer dezelfde;-Sterkte en samenstelling als de brigades der 3e Divisie.

Aan vestingtroepen waren nog beschikbaar 13 batterijen en eenige pioniercompagrueèja^teriHjl ook de 10.000 man sterke „Garde Civique" aanwezig was. DeZe burgerwacht was evenwsjl onbruikbaar voor de verdediging en kon alleen bestemd worden yoor inwendige diensten. «

Sluiten