Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DUITSCHE INVAL IN BELGIË

153

Generaal Brialmont eischte voor de vaste bezetting van Luik, een sterkte van 13,320 man; voor de beveiliging der geheele Maashnte achtte hij 120.000 man aan vesting- en veldtroepen noodig. Volgens kapitein Baron van Voorst tot Voorst stelde de Fransche generaal Herment voor de geheele stelling van Luik (dus met de moW&fe^trëepen) 34.000 man als minimum.

• Inmiddels was, reeds "voor de ontvangst van het Duitsche ultimatum in den avond van 3 Augustus

1914, een Belgische gemengdftorigade naar Tongeren gedirigeerd, van waar 1 bataljon vooruitgezonden was naar de Maas, ten Zuiden vaÖJÜ» Nederlandsche grens. De commandant VWdit bataljon, majoor Collijns, kwam op 2 Augustus om 7 uur v.m. te Visé; hij had den last de bruggen aldaar en te Argenteau te verdedigen. Elk dier bruggen werd aanvankelijk bezet door 1 compagnie, ter sterkte van ± 100 man. Voorts werd 1 peloton, vai 30 man, belast met de bewaking van de doorwaadbare plaats te Lixhe, ongeveer 1,5 K.M. ten Noorden van Visé, even bezuiden de Nederlandsche grens. De rest van het bataljon, 1 compagnie, bleef te Haccourt in reserve? Eén troepje ruiters van de Luiksche burgerwacht, dat zich des avonds aanmeldde — doch zelfs geen karabijnen bezat — werd 'belast met bewakingsdiehèti'd ~r-HÉ* ontbrak den bataljonscommandant aan juiste en betrouwbare inlichtingen aangaande de tegenpartij. Allerlei geruchten werden rondgestrooid; TBlÉntteldde de staf der 3e Divisie uit Luifc*jp% Augustus, dat DuitseiteUSroepen oprukten door Nederlandsch Limburg. Dit bericht bleek evenwel volkomen ongegrond te zijn. Intusschen meende de majoor Collijns in den namiddag van 3 Augustus als stellig Zéker te moeten aannemen, dat 2 Duitsche cavalerie-divisiën België waren binnengerukt. Hij

Sluiten