Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DUITSCHE INVAL IN BELGIË

geboden^ doch slechts geringe verliezen geleden.

Inmiddels had de 34e Duitscherinfanteriebrigade, die op 4 Augustus moest marcheeren van Herzogenrath over Aken naar Gemmenich, toen zij Warsage voorbij was, te half 6 uur n.m. reeds bevel ontvangen, om uit Berneau een aanval Os doen op Visé; De uitvoering kon evenwel achterwege blijven, omdat de tegenpartij toen juist was teruggegaan. De troepen dier brigade kwamen uit Rostock en Schwerin; ze hadden, na twee slapelooze nachten, op 4 Augustus ongeveer 60 K.M. moeten afleggen. Zij konden nu bij Berneau een bivak betrekken.

Reeds op 5 Augustus vertoonden zich» Duitsche cavalerie-patrouilles te Tongeren. Op dien dag werd ook een Belgische eskadron lansiers bij Plainevaux door Duitsche cavalerie aangevallen. Het werd" daarbij nagenoeg vernietigd en verloor J van zijn mannen.

De troepen van het opmarcheerende1 Duitsche Maasleger legerden zich, den 4en Augustus, 's avonds, Oostwaarts van den fortengordel. De daaruit afgezonden Belgische patrouilles kwamen in aanraking met de Duitsche voorposten.

Voor den nacht van 4 op 5 Augustus had de Duitsche legercommandant een onverhoedschen aanval bevolen, om te trachten binnen de lijn der forten door te dringen.

Een drietal forten, op het Noordelijk gedeelte van het Oostelijk front, hadden reeds des avonds de Duitsche voorposten in het Maasdal onder vuur genomen.

Des nachts om 3 uur marcheerden 2 infanteriebrigades, die *t minst vermoeid waren, uit Hervé af; zij geraakten in een hevig gevecht ter weerszijden van het nabij de Maas gelegen fort Barchon. Een regiment drong binnen de verdedigingslinie door,

Sluiten