Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BWVGEVECHT AAN SS GETTE

167

In verband daarmede teekenen wij aan dat, terwijl de aanval op Luik nog ih vollen gang was, reeds op 12 Augustus, door over de Maas overgesjchoven troepen een aanval op de Gette gedaan was. Waarschijnlijk 'vitts biet meer een verkennfii&i die toen plaats had, alÉlans het was voornameëgk Duitsche cavalerie die er aan deeinamV Deze trachtte bij Haelen den overtocht over élPGette te bemachtigen en maakte den vijand het verblijf in dat dorp door haar artillerievuur weldra ondöftÜijk. De Belgen deden toen de brug springen. Zij Verdedigden Haelen met 2 compagm'ee^^^felrijdefs^^ëa^ biniers, 4 eskadrons lansiers en 3 batterijen artillerie, waarvan 2 bij Hautem in reserve. Dè^ijtó* vafiers drongen door over de Gette, in de lijn Velperwttiébroek. Maar toen rtifeien Belgfactfe versterkingen aan; 4 bataljons^ die in groote hitte hadden gemarcheerd, en 3 batterijen. Deze troepen bttühten den aanval tot staan. De Duitsefieïs trokken terug en ontruimden Haelen. Dit gevéchjft zegt het Belgische Verslag tereclflfr ,,had slechts de beteekenis eener tusschenhandeling in de algemeene bewegingen door de Duitsche krachten volbracht." »

Maar de Duitsche legerleiding had daardoor tSÈéttemin in den toestand aan de Gette een juist inzicht verkregen, en gegevensuepgedaan, van veel belang voor hetgeen haar verder te doerP%tond.

Op 17 Augustus was aan het Belgische opperbsbefcbekend, dat zeer talrijke troepen bij Lixhe de Maas waren gepasseerd,-.JaJtfïiFfettn „grossen waren aangekondigd in het meerendeel der oorden rondom Esemael, Landen, Borgworm en Hannut." Op den rechter vleugel van het Belgische Veldlegerr)iöfi de vijand eveneens „groote krachten" verzarttffife en over de herstelde brug van Hoeij — alwaar het zoo goed als waardelooze fort door de Duitschers

Het Eerste Oorlogsjaar

13

Sluiten