Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i68

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

zonder .strijd was genomen — tr6UK^'^darl)ke vijandelijke;! troepen over de Maas, Belgifcbiinnen.

Op 18 Augustus© s morgens werd de toestand „klaar bedenkelijk» Igegt het Verslage Hit begon met een schermu)6ji|i**g£ slinks op de Belgische stelling. De cavalerie werd aangevaüenjtfOp heel het door haar bejette front van Budingen tot Diest, maar j-srdedigde zich krachfldadig, vooral te Dies^sWielternin slaagden de Duitschers er in de Gette over te trekken, Jfeelen, datjrjrSderom verdedigd werd door widrijo^rs-karabiniers en i eskadron lansiers, werd door vijandelijke artillerie beschoten. Een paar uur later „kwam de vijandelijke infantejie op de Gette, legde er bruggen flwef en drong over dat watertje verder door." Te Diest boden de karabinifirs en pioniers anderhalf uur lang hardnekkig tegenstand aanbeen Duitsche brigade.

De Belgische cavalerie werd gedwongen de Gette te verlaten en: terug te gaan naar Winghe-St. Georges. De 2e Divisie was uit Leuven daarheen opgerukt, om den linker vleugel der opstelling te verlengen. :• ^ ..

Intusschen werd de ie Belgische DivisielS»! Tienen door den vijand aangevallen. Zij verdedigde zich dapper-j® hardnekkig, maar Tienen geraakte '^tSSh rMfldra in Duitsche handen. De Duitschers vielen toen Hautem-St. Margaretha, waarheen de Belgt%|fae troepen terugtrokken, in front en in de flank aan. In dez^ die tot zeer laat in den avond duurde, werden zware verliezen geleden.

„Van dit ooge»biik af," schrijft het Belgisch Opperbevel, „bleef er geen twijfel meer over nopens de dreigende aankomst van veel grooter vijandelijke krachten, die voortdrongen, zoowel op het front, als op de flanken van het leger; want dichte massa^S;vijandelijk voetvolk toonden^zich

Sluiten