Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wr-'GmtMr AAN DE GETTE

•iet Verkleinen van het feit, dat de Belgische legerleiding er ögSfciaagde, de hoofdmacht} van haar Veldleger op1*) Augustafc in veiligheid te brengen bhinen de stelling van AntwerpetfHDafevbet Veldleger — zij 't in hoofdzaak tengevolge vSa door de Duitschers ondervonden, door hun eigen legerbestuur veroorzaalrle moeielijkhédeW'Öï bezwaren — zicfctfftjdig kon onttrekken aan een weldra te verwachten omvatting, althans aan §èn",,afdringen" van de als basis beschouwde verschanste legerplaats van Antwerpen, dat het wifetPte' ontkomen aan de ernstige nederlaag in de niet >W4fenouden t^tte-stèlhng, waaraan het gevaar liep zich bloot te stellen in een afzOÈ8ferlijken veldslag aldaar tegen de Duitsche le gers — dat waren ontegenzeggehjleirèsultaten van groot belang. De Duitschers hebben daardoor gedurende den verderen loop van den veldtocht zeer beslist nadeelen ondervonden; te ernstiger, omdat de oorsprong daarvan moest worden gezocht in de vicieus? regeling van hun eigen concentratie en hun opmarsch. :>

Dat de Belgische strijdkrachten, dank zij de hoogst voorzichtige leiding, hadden weten te ontkomen naar Antwerpen?%ad nu^asseds dadelijk het gewichtige gevolg, dat niet minder (dttt'o«Wf|r legerkorpsen moesten wordeSttiènttrokken aan den rêcbteiM8eugel van de aanvallende Duitsche legers; ten einde, in afwachting van andeïe/ voorshands §fë'<hf$5& nabijheid beschikbare troepen, tegenover dè^fkelling van Antwerpen in observatie te %t?H%n. Later zou die-JIRËling door eenPgewelddadigen aanval moeten worden veroverd.

Het Belgisch^ legerbestuur zag terecht in, dat, al was het voornemen mislukt om zich beschikbaar te houden als „voorhoede" van de Fransche en Engelsche bondgenooten voor een gezamenlijke

Sluiten