Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUT GEVECHT AAN DE GETTE

177

vijf binnen de stelling aanwezige divisiën werden Zoodanig ten aanval ontwikkeld, dat Antwerpen gedekt bleef en toch getracht werd den Duitschen rechter Xtfftügel te omvatten. Daartoe werd de 3e Divisie gedirigeerd op kiesrechter einde der vijandelijke stelling, terwijl de 6e en de 2e Divisiën dien vleugel over Tildonck en Leuven moesten omvatten De ie erfde 5e Divisiënmoesten die stelling respee-' tievelijk in front en op den linker vleugel, ten Westen van de Senne, aanvallen; de cavalerie moest om den vijandelijken rechter vleugel heen op den linker Dijle-oever terechtkomen. De verbinding met Dendermonde moest door een detachement behouden worden.

De uitval liep aanvankelijk gunstig; de overgangen van de Demer en de Dijle werden bemachtigd. Aèrschot werdiftOg op 9 September genomen.

Op 10 September werd de uitval voortgezet. De linkervleugel drong verder naar Leuven, een peloton cavalerie zelfs in dié Stad door, maar de 2e Divisie werd ten Noorden daarvan opgehouden. Een reserve-divisie was door de Duitschers uit Frankrijk teruggeroepen, om aan den aanval het hoofd te bieden.

Op 11 September drong de 3e Divisie, even als de 6e, nog iets verder door; maar op 12 September bracht de vijand de uit Frankrijk terugontboden divisie iftgevëeht; deze ging ovtr tot den tegenaanval, waardoor de 3e en de 6e Divisiën tot den terugtochPWerden genoodzaaxfiof

Op 13 September tiélfthet geheele Belgische leger 'wederom terug binnen de stelling van Antwerpen.

<-<HeX voornaamste doel van den uitval was bereikt, verklaart het Opperbevel in nfcijn Verslag. attêfP Belgische leger had bewerkt, dat, *p> een voor de vijandelijke wapenen critiek oogenblik, niet alleen

Sluiten