Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

een door de Duitschers ontboden divisie naar A^ïjverpen had moeten terugkeeren, maar bovendien dat de jöiarsch naar het Zuiden van het 3e reservekorps gedurende twee dagen werd opgehouden, toen de krijgsgebeurtejifesen aan de Marne aan de Duitschers een dringende behoefte aan versterkingen deden gevoelen. „De uittocht had, overigens, ernstig den vijand verontrust, tot in Brussel toe," zegt het Verslag.

Of de Dujtsche legerleiding het besluit om aan de Marne den beftkssenden strijd te ontwijken, reeds genomen had, op het oogenblik waarop de Belgisch©; jtweede uitval u|t. Antwerpen zich duider: lijk afteekende, is onzeker en moet in het midden gelaten wordenaMaar het feit, dat binnen de stelling van Antwerpen nog een vijandelijk leger bleef standhouden, dat in staat was belangrijke oorlogsdaden te verrichten, kan bezwaarlijk zonder invloed gebleven zijn op de inzichten en de besluiten der Duitsche bevelvoerende autoriteiten.

Wij zijn hier, in de omschrijving der verrichr. tingen van het Belgische Leger na ao Augtfctusj eenigszins vooruitgeloopen op hetgeen, sedert dien datum, op het verdere oorlogstooneel was voorgevallen tusschen de Duitsche, en de Franseh-Engelsche legers. Wij deden zulks om een volledig overzicht te geven van de handehngen der Belgische sjjnjdmacht — behalve van die der 4e Divisie te Namen, waarop wij nader terugkomen — gedurende het tijdperk van 4 Augustus tot 12 September 1914, hetwélkaWij in dit boekwerk behandelen. En wij beoogden zoodoende de beteekenis en de gevolgen van die Belgische verrichtingen voor den lezer zoo duidelijk mogelijk in het licht te stellen.

Veel, wat overigens van het optreden der Belgische krijgsmacht gedurende den Wereldoorlog de

Sluiten