Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

afbuigen en al zijn kracht aanwenden tegen ''dnSe grens tusschen Metz en Namen, zich daarbij steunend op de vesting Metz."

Na rijpe overweging van deze mogeKjkheden nam Joffre de beslissing — die hij op 8 Augustus aan de legercommandanten kenbaar maakte — dat men moest istSeven naar een veldslag met alle krachten vereenigd, en daarbij den rechter vleugel van het front moest doen aanleunen aan den Rijn. Hij overwoog daarbij om den linker vleugel Van het „dispositie idesvereischt terug te houden, om te voorkomen dat een ontmoeting met den vijand plaats had, waarvan welhcht een beslissing voor een der legers het gevolg zou kunnen zijn, op een oogenblik:waarop de andere legers het nogt-hiet zoudfen kunnen ondersteunen. Omgekeerd zou de linker vleugel vooruit gebracht worden, wanneer 's vijands rechter vleugel bij Luik vertraging zou vinden of zic%>naar het Zuiden zou afwenden, den. ,,Cèst(«mft'applicatian de 1'idée maftrestsfe qui a pftaidé a la conception du plan, de ne liyrer la bataille qu'en ayant toutes nos farces en main". Aldus concludeert Joffre.

Den 8en Augustus vaardigde de Opperbevelhebber een algemeene order (no. i) aan de legercommandanten ur&; inhoudende in dezen zin gestelde „directieven." Nauwkeurige en bepaalde bevelen ter zake zouden toen nog voorbarig geweest zijn, omdat de concentratie-transporten eerst op 18 Augustus zouden afloopen.

De bedoelingen omtrent den aanval van het ie en het ae Leger, het 7e legerkorps en de 8e cavalerie*divisie, alsmede ten opzichte van het gebruik van de ie groep reserve-divisiën, bleven zooals ze in het Plan XVII waren neergelegd. Het 3e Leger moest tegenover Metz Wijven staan, doch gereed zijn om naar het Noorden op te rukken; waarbij

Sluiten