Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

lerie-divisie, uit Belfort den Elzas binnen, bezette Altkirch en op 8 Augustus Mühlhausen.

Groote vreugde in Parijs ! Dit was nu de eerste daad van het groote werk der „revanche !"

Maar het gejuich duurde kort. De Duitschers deden oriveraiJkÉeen tegenaanval, hernamen Mühlhausen en sloefen de Franschen op 9 Augustus terug. In den nacht van 9 op 10 Augustus bereikten deze wederom Belfort.

Dit Fransche offensief zou weldra met sterk**» krachten herhaald en voortgezet worden; wij komen daarop nader terug.

Terwijl de Fransche Opperbevelhebber, zooals blijkt, niet kon of wüde gelooven, dat de Duitschers een zich vèr Westwaarts uitstrekkende omvattende operatie door België zouden ondernemen, was er althans één legercommandant, die van den dag der mobilisatie af daaromtrent een geheel ander inzicht had. Het was de generaal LanreaJsc, commandant van het 5e Leger. Deze opperofficwt»maakte zich van Vfsrijands operatiën een voorstelling, dié véei meer met den feiteïijken loop daarvan overeenkwam;

Keeüs op 25 juii 1914, toen ae uunug uug u»t »«kbard was,i*èhreef hij aan den Opperbevelhebber Joffre uitvoerig over de bezwaren tegen de aan zijfc leger toegedachte rol in het operatiepla$ waardoor het* op den linker vleugel van de frontlijn, bestemd was om op te rukken in de richting op J^eufctóteau, en de bosclasjke défilé's van de Ardennen en de Semoy moest doortrekken, zonder zekerheid van daaruit» ïhjdig te kunnen debouchéeren. Ook wees hij toen reeds op de eventualiteit, dat de Duitsche legers, ten getale van drie, veel meer Noordwaarts zooien uithalen, zoodat hun rechter vleugel niet gericht zou zijn op Sedan — zooals Joffre aannam — maar de Imker vleugel van de door Belgiësépettkende legers zich zou fichtenop Dinant,

Sluiten