Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19$ DE KRIJGSVERRICHTINGEN"

in het Oosten door duikbooten, enz. De Britsche vloot bleef voortdurend in de open zee en hield zich gereed om de Duitsche oorlogsvloot, indien deze zich mocht vertoonen, onverwijld aan te vallen.

Veldmaarschalk Sir John French, de Opperbevelhebber, kwam 17 Augustus aan te Le Cateau, waar hij zijn hoofdkwartier «westigde. Hij rapporteerde aan den Ministtapfvan oorlog, Lord Kitchener, dat de concentratie feitelijk afgeloopen was op 21 Augustus. Hij gaf dien dag bevelen om op den 22en de opstellingen in te nemen, die 't gunstigst warén om de operatiën te beginnen, welke de Fransche Opperbevelhebber Jeffre hem verzocht had, tot voortzettragrvan den veldtocht, te ondernemen.

De troepen kwamen diensvolgens te staan langs het kanaal van Condé over Mons?<naar Binche; alzoo in een hjn, die in het Westen op Fransen, verder op Belgisch gebied* liep.

French had vóór zijn vertrék van zijn regeering een dringende aanbevelingi''Ontvangen om, in^*«r*< band met de geringe sterkte van zijn leger, „onnoodige verliezett^tfe vermijden en zijn troepen niet méér te wagen dan noodig was.*' Indien hij opdrachten van te wijde strekking ontving, moest hijtijdig aan zijn regeering om bevelen vragen. Hij was, zooals wij reeds vroeger aanteekenden, geheel zdfstandig en stond niet onder eenig ander bevel.

Toen het Belgische leger op Antwerpen was teruggegaan en dus niet met het Britsche hulpleger kon samenwerken, maakte Kitchener zich bezorgd of de opmarsch der Engelsche troepen wel-behoorlijk verzekerd was. Hij vroeg daaromtrent herhaaldelijk inlichtingen aan French, wees daarbij op de dreigende Duitsche omvatting en gaf de meening te kennen;-*? dat de Franschen inun^Mnker vleugel

Sluiten