Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2C-8

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

ie en 2e Legers hun offensieve bewegingen, nadat zij zich voldoende hersteld hadden. Dubail rukte nu naar het Noorden op, terwijl de Castelnau thans naar het Oosten marcheerde. De strijd kwam evenwel, na eenige kleinere gevechten, geleidelijk tot staan.

De ernstige voorvallen op den linker vleugel van het oorlogstooneel brachten Joffre tot het besluit, om op 28 Augustus het offensief op den rechter vleugel grootendeels te doen staken. De legers van den Elzas en van Lotharingen werden opgeheven; de voornaamste deelen er van werden overgebracht naar Noord-Frankrijk, om te dienen voor de vorming van het nieuwe 6e Leger, onder generaal Maunoury. Daartoe behoorde het 7e legerkorps; de 44e divisie kwam bij het ie Leger.

Ernstige moeilijkheden en wrijvingen waren ook in de legers van den Franschen rechter vleugel niet uitgebleven.

Eenigszins vreemde maatregelen van het opperbevel gaven daartoe mede aanleiding. Toen het „leger van Lotharingen" gevormd werd, bleef generaal de Castelnau daarvan onkundig. En generaal Ruffey, de commandant van het 3e Leger, verkeerde in de meening dat generaal Maunoury onder zijn bevel stond. Daarvan waren natuurlijk ernstige wrijving en bezwaren het onvermijdelijk gevolg. In het boek „Briey," van Fernand Engerand, vindt men daaromtrent merkwaardige onthullingen.

De nevenaanval, bedoeld sub. 2e van Joffre's operatieplan, zooals dat blijkens het medegedeelde op 21 Augustus zou worden uitgevoerd, was alzoo mislukt Aan den Franschen minister van oorlog moest worden gerapporteerd, dat de troepen, ondanks meerderheid in getalsterkte en aanvanke-

Sluiten