Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

210

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

aan de praktijk van den wereldoorlog ontleende gronden«/iiei{te*, bevestiging van ons vorenbedoeld oordeel bijdragen.

De met niet onbelangrijke overmacht door de Franschen ondernomen aanvallen in de genoemde gewesteifo^ijn binnen weinige dagen afgestuit op de Duitsche afweerstellingen, door ons aangeduid.

Wij besluiten daaruit, dat, — althans op dit gedeelte van de Duitsch-Fransche grens — een door ÜUj|ttchland gevolgd strategisch defensief op het Westfroja^ volstrekt niet, althans zeker niet spoedig, geleid zou hebben tot zoodanige ernstige nadeelen en bezwaren, dat het, om die te vermijden, zijn toevlucht moest — veel minder nog mocht — nemen tot de gedragslijn, welke het in 1914 op dat front heeft gevolgd, met inbegrip van de schending der Belgische neutraliteit. De juistheid van het strategisch inzicht van den grooten Helmuth von Moltke, zooals wij het hiervoren hebben ontwikkeld, en zooals wij het met volle overtuiging beamen, vindt hier, beschouwd in het licht der wereldrampen van den oorlog van 1914, een schitterend bewijst

Sluiten