Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VELDSLAGEN IN DE GRENSGEWESTEN

3ïï

Hij noemt het een dwaasheid, dat men van den aanvang af heeft willen beginnen met een ^offensief," met aanvallen tegen troepen van de waarde der Duitsche legers. Dat had men raceten uitstellen tot men op sommige punten van het oorlogstooneel, door besparing van krachten elders, voor zoodanig optreden voldoende sterk kon zijn.

Het Fransche operatieplan heeft, zegt de Thomasson, in de eerste drie weken van den oorlog niet geschitterd door supérieure strategie.

Met dit oordeel stemmen wij volkomen in.

In het gegeven geval had het offensief van het Fransche centrum alleen dan kans van slagen kunnen hebben, wanneer er zeer veel troepen voor onttrokken geworden waren aan de legers van den rechter vleugel. Men had dan vóór 20 Augustus de boschrijke streek van de Semoy in bezit moeten nemen. Daarbij had het Cavalerie-korps Sordet goede diensten kunnen bewijzen.

In onze beschouwingen over het Fransche operatieplan, in het Ille Hoofdstuk van dit werk, hebben wij breedvoerig onze bezwaren ontwikkeld tegen de bedoelingen van het Plan XVII, om „op het geheele front onverwijld een doortastend offensief* te doen plaats hebben.

Nu zijn in den opzet van het plan, na het tijdstip der mobilisatie, herhaaldelijk wijzingen aangebracht. Deze dragen wel eenigszins het karakter van „wankelingen." De mislukte uitslag der operatiën van den Franschen rechter vleugel en van het centrum, doen inmiddels aan onze vroeger geuite zienswijze recht wedervaren.

En wij vinden ook in den ongunstigen afloop van het offensief der Fransche 3e en 4e Legers, een nieuwe reden van rechtvaardiging voor ons afkeurend oordeel omtrent het Duitsche operatieplan

Het Eerste Oorlogsjaar 16

Sluiten