Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE HOOFDSTUK (vervolg)

3. OP DEN WESTELIJKEN VLEUGEL

VAN HET OORLOGSTOONEEL DE DUITSCHERS VEROVEREN DE VERSCHANSTE LEGERPLAATS NAMEN. VELDSLAGEN BIJ NAMEN, CHARLEROI EN MONS

Namen was indertijd door Brialmont ingericht als verschanste legerplaats. De stad werd omringd met een kring van 9 pantserforten, waarvan er 3 gelegen rijn op den rechter Maasoever, 4 op de linker oevers van de Maas en de Sambre — welke laatste rivier zich bij Namen in de Maas stert — en 2 tusschen Maas en Sambre, ten Zuidoosten*'van de stad. Omtrent den toestand en de bewapening dier verdedigingswerken in Augustus 1914, kan in hoofdzaak worden verwezen naar hetgeen nopens de forten der verschanste legerplaats Luik is vermeld. Echter had men bij Namen ongeveer twee weken langer tijd om deverdediging voor te bereiden.

Van het Belgische veldleger was, zooals vroeger medegedeeld is, de 4e divisie naar Namen gedirigeerd. De 8e brigade dier divisie was aanvankelijk naar Hoeij gezonden. Maar op 15 Augustus was die brigade, naar het Belgische opperbevel rapporteert, „blootgesteld om omsingeld te worden door de Duitsche drommen, die langs beide oevers der Maas voortdrongen." Daarom werd die brigade naar Namen „benaderd," alwaar zij den igen Augustus aankwam; na de overtochtsmiddelen, enz. te hebben vernield.

Op 20 Augustus begon de vijand de voorposten van het Noordoostelijk gedeelte van den fortenkring terug te drijven. Het waren de voorgeschoven

Sluiten