Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

KRIJGSVERRICHTINGEN

Brussel-Charleroi; het trok terug naar de Sambre en stelde zich daar links van het 18e legerkorps op.

De voorposten der Duitschers kwamen den 2ien Augustus aan de Sambre in aanraking met die van Lanrezac's 5e Leger.

Hoezeer het 2e Duitsche Leger op 22 Augustus nog slechts ten deele aan de Sambre opgemarcheerd was, hadden dien dag toch reeds 2 legerkorpsen deze rivier bereikt; het 10e korps bij Pont-de-Loup en Tamines, het garde-korps bij Auvelais en Jemeppe. De overige legerkorpsen bevonden zich ten Noorden van Charleroi en bij Nivelles.

De aanwezigheid van Duitsche, zoowel als van Fransche troepen aan de Sambre, deed op 22 Augustus den hevigen strijd ontbranden bij NamenCharleroi1), die ook op 23 Augustus voortduurde.

De slag begon reeds in den vroegen morgen van 22 Augustus, tegen de bedoelingen der bevelvoerders, tengevolge van onberaden handelingen van troepen, behoorende tot het 3e en het 10e Fransche legerkorps. In plaats van, zooals bevolen was, zich te verschansen om te kunnen blijven standhouden, gingen afdeelingen van die korpsen, in flagrante ongehoorzaamheid, op den tegenover hen staanden vijand los. Zij stuitten op den linker oever der Sambre op aldaar goed opgestelde Duitsche voorposten, die hen met een allerhevigst infanterie- en mitraüleurvuur terugsloegen. De Thomasson vestigt er zeer terecht de aandacht op, hoe „le fétichisme de 1'offensive," dat de Franschen bij Morhange en in Lotharingen zoo duur te staan kwam, bijna terzelfder tijd Lanrezac's troepen aan de Sambre dreef tot blindelings door-

1) De Duitschers noemen deze gevechten: „den slag bij Namen", ^\ Franschefut „den slag bij Charleroi."

Sluiten