Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

336

KRIJGSVERRICHTINGEN

aanwezig was. Hij besloot daarom niet te wachten tot 33 Augustus — zooals met het ie en het 3e Leger overeengekomen was — doch terstond, alvorens de tegenpartij misschien versterking zou krijgeh/tïjn linker vleugel deuiterst moeilijk te passeeren terreinhindernis van de Sambre-oevers te doen overgaan.

De voorste troepen van het ae Leger slaagden daarin naar wensch?»j kregen nog op 23 Augustus vasten voet op den Zuidelijken oever der rivier bij Merbes-le-Ch4teau, Thuin en St. Gerard, en konden van daaruit den 33en Augustes den aanval voortzetten.

De commandant van het 3e Duitsche leger was door von Bfilow aangezocht, zich bij deze onderneming aan te^éluiten en op Mettet aan te rukken; doch von Hausen kon dat niet doen, omdat hij de reeds voor 33 Augustus, tegen 5 uur v.m., uitgegeven bevelen niet meer kon wijzigen. Hij droeg alleen aan een brigade van het 19e legerkorps op, nog in den nacht van 32 op 33 Augustus den Maasovergang bij Ïj^tières-Lavaux, bezuiden Dinant, in bezit te nemen; om den vijand te kunnen vervolgen, indien hij door het ae Leger tot den terugtocht mocht worden gedwongen.

Het vermoeden van von Büiow, dat hij slechts met zwakke vijandelijke troepen te doen had, werd op 33 Augustus niet bevestigd. Reeds des morgens te 7 uur was de strijd over de volle uitgestrektheid van de frontlijn wederom in vbnen gang; De Duitsche infanterie ging doortastend, doch omzichtig vooruit, gesteund door krachtig artillerievuur.

Generaal Lanrezac had reeds den vorigen avond den toestond voor zijn leger zorgvol ingezien, doch nog niet wanhopig. Sommige legerkorpsen hadden veel geléden, maar zijn beste legerkorps, het ie, was

Sluiten