Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VELDSLAGEN IN DE GRENSGEWESTEN 227

nu beschikbaar gekomen en het was nog intact. Hij bepaalde nu dat dit korps moest trachten den vijandelijken aanval, uit opstellingen nabij de Maas, in de flank te nemen.

De Duitschers zetten, met hun garde-, ioe reserve- en 7e korpsen, den aanval voort. Het 10e Fransche korps moest daarvoor met zware verliezen teruggaan. Tegen het middaguur, toen de gardetroepen met de linker flank ongeveer ter hoogte van het Fransche ie korps kwamen, zou dit laatste, gereed voor den aanval, den tegenstander te lijf gaan. De Duitschers maakten front tegen genoemd korps, toen de bevelvoerder, de Fransche generaal Franchet d'Espérey, plotseling den aanval staakte. Wat was er gebeurd?

De divisie Boutegourd, die de Maas boven Dinant moest bewaken, had deze taak moeten opgeven. De Duitschers waren er in geslaagd met de uit het Oosten opgerukte troepen op verschillende punten boven en beneden Dinant de Maas over te gaan. De Fransche reservisten waren in de grootste wanorde teruggegaan en de Duitschers hadden toen Onhaye, gelegen op het plateau achter den den rechter vleugel van het 5e Fransche Leger, bezet. Generaal d'Espérey moest dientengevolge de voorgenomen beweging staken, zijn troepen ten deele terugnemen en trachten Dinant te behouden, om verder doordringen des vijands te beletten. De aanwezigheid aan de Maas van het 3e Duitsche leger vormde thans een ernstige bedreiging voor de rechter flank en den eventueelen terugtocht van Lanrezac's 5e Leger.

De strijd op den rechter vleugel der Franschen werd slepend voortgezet, doch in den namiddag werd de toestand in het centrum en op den linker vleugel meer en meer ongunstig. Het 3e korps moest aldaar eenigszins in verwarring teruggaan, het 2e en het

Sluiten