Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

KRIJGSVERRICHTINGEN

18e korps moesten'tHentengevolge eveneens wijken; gij gingen resp. tdt&Iettet en Walcourt terug.

Tegen het einde van den dag had Lanrezac de overtuiging verkregen, dat langer standhouden niet feon-baten en dat het 5e Leger zoo snel mogelijk den terugtocht moest aanvaarden. Het leger van von Hausen was bij Hastières en bij Onhaye reeds op den linker MaasoevergjflEj Dinant woedde een hevige strijd. Van Givet tot Mézières waren slechts eenige bataljons reservisten voor bewaking van de Maas beschikbaar. De Noordelijke forten van

: Namen waren gevallen en de Duitschers drongen in de stad door. De kracht van het 5e Leger was wei is waar nog niet gebroken, maar de toestand van het 3e en het 10e korps werd niettemin verontrustend. Het Engelsche leger was, zooals nader zal blijken, in een strijd tegen Duitsche overmacht gewikkeld.

üVlBFden Opperbevelhebber Joffre kwam geenerlei bericht.

Lanrezac verlangde geen herhaling te bewerken van het „Sedan van 1870." De rechterzijde van zijn leger was geheel ontbloot; een doordringen van 3kWf< Hausen böh het in den rug bedreigen, rraoï ^ Deze overwegingen leidden Lanrezac nog in den avond van aynAugustus tot het besluibd— zonder vooraf de goedkeuring van generaal Joffre "ïè»**agen — dat het5e Leger moest terugtrekken.

Wij moeten nu alvorens verder te gaan, mededeelen hoe het gesteld was met generaal von Hauri8tn1s 3e Duitsche Leger.

Dit leger was met twee legerkorpsen in eerste, en een in tweede linie — na 1 korps voor den aanval op Namen te hebben afgestaan—aan de Maas gekomen. 'oPan' Hausen rekende eenigszifisop de toezegging van von Bülow, dat deze hem den Maasovergang gemakkelijk zou maken, maar bij ontving integendeel her-

Sluiten