Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

KRIJGSVERRICHTINGEN

licht i cavalerie-divisie vóór zijn frontlijn aanwezig waren; van een vijandelijke poging tot omvatting van zijn buitenvleugel had hij niets vernomen. Hij was in deze meening omtrent den vijand bevestigd zoowel door de verkenningen der cavalerie, als door die van vliegtuigen.

Des namiddags van 23 Augustus bleek, dat de vijand blijkbaar met kracht een aanval ondernam op de stelling van Mons; het rechter gedeelte bij Mons en Bray werd het sterkst bedreigd. Het re Engelsche korps trok daarop den rechter vleugel terug tot ten Zuiden van Bray, de cavalerie-brigade ging van Binche Zuidwaarts. De Duitschers bezetten daarop Binche. Ook uit Mons, waar de Engelschen zich blootgesteld achtten, gingen zij nog Is avonds eenigszins achterwaarts.

Een telegram van Joffre berichtte nu aan French, dat ten minste 3 Duitsche legerkorpsen op zijn front aanrukten en dat 1 korps over Doornik zou trachten het te omvatten; voorst dat het Fransche 5e Leger en 2 reserve-divisiën rechts van hem terugtrokken, omdat de Duitschers daags te voren tusschen Charleroi en Namen de Sambre waren overgegaan.

French had voor zijn eventueelen terugtocht reeds een stelling doen verkennen, die rechts steunde op de vesting Maubeuge, en in 't Westen zich uitstrekte naar Jenlain, ten Zuidoosten van Valenciennes. Een luchtverkenning, ondernomen om te onderzoeken of het ontvangen bericht juist was, deed French .besluiten op 24 Augustus^met het aanbreken van den dag, terug te trekken op de stelling van Maubeuge.

De commandant van het ie Duitsche Leger was op 23 Augustus, 's morgens, nog in onzekerheid óf en waar hij de Engelschen zou aantreffen. Verschillende tegenstrijdige meldingen omtrent plaat-

Sluiten