Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

KRIJGSVERRICHTINGEN

sen waar deze zich zouden bevinden of waarheen Zij zouden oprukken, vertraagden den opmarsch van-von Kluck's leger. In den loop van den middag werd te Soignies eindelijk zekerheid verkregen, dat een sterke Engelsche macht te Mons e.o. aan wezig moest zijn.

Alsnu kon spoedig de aanval worden ondernomen, met het doel de kanaalovergangen nog denzelfden dag te bemachtigen. Twee legerkorpsen,het 3e en het 9e, drongen 's avonds door naar het kanaal. Dit bleek een moeilijk te overwinnen hindernis, ook door het aangrenzend terrein. Niettemin slaagden de Duitschers er in tusschen Condé en St. Ghislain het kanaal te bereiken en het bij Jemappes, Mons en ten N. van St. Symphorien over te gaan. De aanval zou op 34 Augustus vroegtijdig worden hervat, bepaaldelijk met het doel om het kanaal ook op het Westelijk deel te passeeren. Vermeden moest worden het leger naar Maubeuge opeen te dringen. Integendeel moest den vijand belet worden naar het Westen uit te wijken; hij moest zoo mogelijk op Maubeuge geworpen wordèn. In dezen zin werd tegen 24 Augustus, 5 uur van. bevolen, dat^kiet 3e korps Westwaarts van Bavai zou doordringen, het 4e en het 9e korps moesten trachten den vijand op Maubeuge terug te slaan en het N. en N.W. front dier vesting afgesloten houden. Het 2e korps zou in een nachtmarsch oprukken naar Condé, het 4e reservekorps achter jaejg; rechter vleugel opgesteld worden bij Ligne, (ten W. van Ath).

Door het besluit van generaal Lanrezac, genomen in den avond van 33 Augustus en het denzelfden avond vaststaande voornemen van veldmaarschalk French om, resp. het 5e Fransche en het Engelsche leger den terugtocht te doen aanvaarden, was de

Sluiten