Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248

KRIJGSVERRICHTINGEN

De linker vleugel van het 5e Leger moest te zijner tijd overgaan tot het offensief, in de algemeene richting op Bohain. De Engelschen, het 6e Leger en het Cavalerie-korps Sordet rukkendan op ten aanval, hetzij tegen het front Le Catelet-Bapaume-Arras, dan wel tegen het front Bertincourt-Arras-SaintPol, naarmate noodig is om 's vijands uitersten rechter vleugel te kunnen bereiken.

De Fransche Opperbevelhebber het alzoo thans zijn oorspronkelijk denkbeeld varen, om de kracht van het verweer voornamelijk te doen uitgaan van het Zuidelijk gedeelte van een rechtlijnige opstelling der legers, van Mézières tot Belfort. Ook zag hij af van zijn latere voornemen, om een strategische doorbreking van het centrum der vijandelijke legers te bewerken. Het plan van 25-^-26 Augustus legde nu den nadruk waar die noodzakelijk liggen moest; het stelde volkomen terecht op den voorgrond , dat thans de meest ernstige en krachtige pogingen gericht moesten zijn tegen den rechter vleugel der tegenpartij. Dit plan was dus logisch opgevat, zooals de toestand het vereischte en duidelijk omschreven. Of de uitvoering er van mogelijk en doeltreffend zou zijn, kon eerst gaandeweg blijken. Het kon al dadelijk twijfelachtig zijn of het juist gezien was, dat de terugtocht en daarna het op grootere kracht brengen van den geschokten linker vleugel zijner legers — het 5e en het Engelsche Leger — zou plaats hebben in de lijn AmiensLaon-Reims en of het niet beter, niet onvermijdelijk noodzakelijk zou zijn, daarvoor verder, b.v. tot de Seine, te wijken. De reden voor twijfel te dien opzichte was te vinden in de kracht en de snelheid waarmede de Duitschers optraden met hun rechter vleugel, die er voortdurend naar streefde de Engelschen te omvatten.

Sluiten