Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254

KRIJGSVERRICHTINGEN

Den 26en Augustus ontvingen het 2e en het 3e leger het noodlottige bevel van den keizer, om de beschikbare troepen respectievelijk van het gardereserve-korps en van het 1 ie legerkorpstten spoedigste te dirigeeren resp. naar Aken en naar Malmedy en St. Vith, met de bestemming om naar het oorlogsterrein in Oost-Pruisen te worden getransporteerd.

Wij noemden dat bevel „noodlottig;" wij bedoelden dat natuurlijk, „beschouwd van het standpunt der Duitsche legerleiding." Het was inderdaad uit het oogpunt van de lading der Duitsche operatiën, een hoogst onoordeelkundig, een verderfelijk besluit. De verzwakking van den rechtervleugel der Duitsche legers met twee legerkorpsen, op een tijdstip waarop die vleugel reeds zeer verzwakt was door het achterlaten van 2 korpsen bij Antwerpen, van 1 divisie te Brussel van 3 divisiën bij Maubeuge, en terwijl juist ook nog 1 divisie van het 3e Leger moest worden bestemd voor de insluiting en het beleg van de Fransche vesting Givet — zoodat de sterkte van dit leger daalde tot 2£ legerkorps — was in zijn gevolgen buitengewoon schadelijken nadeehg voor de Duitsche belangen.

Wij hebben de overtuiging dat daarin een der hoofdoorzaken ligt van de tegenslagen, die de Duitschers korten tijd later op het Westfront hebben ondervonden* r<L

Generaal von Kuhl schrijft het besluit toe aan een onjuiste opvatting van de beteekenis voor de Duitsche wapenen, van de tot 26 Augustus gekt-! yerde veldslagen. Men dacht, naar het schijnt, in het keizerlijk hoofdkwartier, dat een groote, beslissende veldslag voor de Duitschers met gunstigen uitslag bekroond geworden was. Men was daarom aanvankelijk zelfs van plan zes — niet minder dan zes — legerkorpsen naar het Oosten te

Sluiten