Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRANSCH-ENGELSCHStiTERUGTOCHT 267

ste van het 4e Leger, voor verkenningen besehikbaar. Verdun moest afgesloten worden«jLandweer -en Ersatz-troepen werden toegezegd.

Het 6e en het 7e Leger^njet het 3e Cavalerie-korps moesten den vijand beletten in Lotharingen en den boven-Elzas door te dringen. Indien deze teruggaat, treilt het 6e Leger tusschen Toul en Epinal de Moezel over en marcheert het op Neuf-chateau; dekt dan tevens de linker flank der legers. Voorts moest het Nancy en Toul afsluiten en tegen Epinal beveiligen. Eventueele wijzigingeni.in de samenStelling der 5e, 6e en 7e Legers werden vastgesteld.

Het 7e Leger bhjftyoorloopig ondergeschikt aan •het öe^ladien dit over de Moezel trekt wordt het 7e Leger zelfstandig; het moet den ïrijand het doordringen ;tusschen Epinal en de Luiksche grens beletten.

Deze bevelen gingen blijkbaar nog uit van het denkbeeld, dat ten grondslag lag aan het; oorspronkelijke operatieplan van von Schkeflen. Maar zij hielden in het geheel geen rekening met het feit, t|iat jdfc;groepeering en de toestand der Duitsche stójdkrachteaaap het Westfront aanmerkelijk yerf schilden van die, waarop dat plaa-jttjdertijd geba|Ü«eAiWerd. De opmars«ihttaar de beneden Seine, ten Westen van Parijs en naar de Fransche hoofdstad zelve vordenÉÈMeel meer troepsn, dan het ie, sMSvae? en het 3e Leger er op 28 Augustus voor beschikbaar konden ste"4a> Von Sghjieffen had destijds voor een opmarsch tegen ifen Fransche stelling Aisnftföise-Paras gerekend op 25 legerkorpsen, n\ reserve-korpsen en 6 nieuw gevormde ^erkorpsen. Van deze majaktr. zouden 7 legerkorpsen bestemd zijn om Parijs aan de Westzijde om te trekken en 6 tot het insluiten dier vesting op het W. en Z. front. Th*ans waren niet de helft van dat

Sluiten