Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1?.^?.?5.?:!E??.LSCHE ÏTaWGTOCHT 269 ofschoehükKXVtrschuiving van eenige legerkorpsen, zooals nu voor netten het 5e Leger bevolen was — namelijk door het onderling afstaan ifctf troepen van derdirdtneavleugel-legers naar het centrum en verder naar den rechter vleugel.— nog wel een meer doeltreffende groepeering mogelijk geweest zou zijn. naGeneraal von Kuhl wijst er op, dat de keizerlijke aanwijzingen voor de voortzettnigJader operatiën van 27—28 Augustus, reeds enkele dagen later, door den loop der krijgsgebéurtenissest,^ zender dat ze opgeheven werden feitelijk niet meer nageleefd konden worden. In plaats vatt-iftbdf! richting naar het Zuidwestaai, kwamen de legers er van zelf toe, zich in meer Zuidelijke richting te vewriaatsen. ^doorhfen Schlieffen beoogde strategische „EinkreisungSfc— het van twee it^den omvatten der gezamehjke Fransche legers, — was thans vrijwel tot een hersenschim geworden.

w«et ie Duitsche leger zette aanhankelijk op 29 Augustus, zijn opmarschiiiaar hét Zuidwesten nog TOo^Wanneerhet 2e Leger den vijand aan de boven-Oise ophield, kon het ie Leger, door ovö<W Avre, ongeveer naar Montdidier-Noyon te marcheeren,ii¥*finlfaschien in flanken rug nemeh^Het ie Legeriiukte daarom op 30 Augustus in breed front van ten Z.W^viW Béronne c$r«aar de Avre, van de Somme af, tot ten Z. eailRoye; terwijlbet 4e reserve*tep»tenIN. van de SomsSe van Albert naar Amiens marcheerde. De cavalerie werd in hoofdzaak op den linker vleugel van bet leger gedirigeerd, om het verband met het 2e Leger te onderhouden, wijl de afstand tot dit leger andersnteï groot kon worden.

n Intusschen tel het ie Leger de vorenbedoelde richting niet langer blijven volgen^ilSe keizerlijke aanwijzingen spVit-ptom kot- *,™„. ~~ *_ vjuTL *Ïl '

j—»——o— ,.vi »wi. v*.rufificn ieu

Sluiten