Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f$8 ^^KfelÈfJGSVERRICHTINGEN

ten bewijze, want daarin lag opgesloten dat Parijs, de hoofdstad des lands, aan zijn lot werd overgelaten. Het spreekt van zelf, dat dit niet mocht geschieden, indien de Opperbevelhebber kans gezien had, om binnen kort tot het veelmalen voorgespiegeld^ pffensief over te gaan. Dat het teruggaan achter de Seine in de Instructie van i September no. 4 niet imperatief werd voorgeschreven, is van weinig beteekenis; wam^ in de nota van 2 September werd aan het 3e Leger, in plaats van de streek ten Noorden van Bar-le-Dué, ide streek van fóhMüe, die 50 K.M. meer achterwaarts lag, als „repli" aangewezen, wat ten opzichS^van de ie en 2e Legers, ten Oosten en ten Noorden van Nancy, niet vrij van bedenking te achten was.

Uit een strategisch oogpunt beschouwd, is het denkbeeld om zich achter twee rivieren op te stellen wanneer men tot een offensieve operatie wil overgaan, echter vrijwel onzin; want men moet dan beginnen die ernstige terreinhindernis te overwinnen, door den strijd tegen een vijand, die zich op den anderen oever, zeer gunstig kan opstellen en zijn artillerie kan richten op de overgangspunten. Dit bezwaar klemde hier te meer, omdat de Duitsche arriffcrie veel krachtiger was dan de Fransche. Men moet dan zorgen dat de tegenpartij eerst het hoofd stoot, bij den aanval op de ih staat van verdediging gebrachte rivier, om daarna door een zij waartsche manoeuvre tot hét offensief over te gaan. Of wel, men laat den;vtfand gedeelteliffc^&vzt de rivier komen en valt hem daarna met alle krachten aan uit achterwaarts gelegen opstellingen, wanneer hij nog niet alle troepen beschikbaar heeft.

Joffre's nota van 2 September schreef voor, dat de Fransche legers zich in de repli-stellingen moesten versterken en op kracht brengen. Daarvoor

Sluiten