Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRANSCH-ENGffcSCHE TERUGTOCHT 279

was tijd noodig, dien de Duitschers zouden kunnen gebruiken om hun aanval voor te bereide* s«a middelerwijl de verlaten hoofdstad te bedreigen. Öe Franschen behielden geen bruggenhoofden, waaruit ze konden deboucheeren van den Zuidelijken op den Noordelijken oever der Seine, zoodat zelfs de cavalerie, die geheel achter de rivier moest teruggaan, geen aanraking met de tegenpartij kon behouden. Generaal Börthal zeide daèbook terecht: „Si, mettant son nlan h cvó^imA . i_ ^a^± «

Jotire setait retire defttëre la Sêffie et 1'Aube, jamais il naurSÖt^^eS: reeasser."

Generaal Galliéni, over wienS optreden wij aanstonds nader zullen spreken, daCBt er volkomen hetzelfde van.

En wat ten slotte een afdoend bewijs is, voor de opvatting dat Joffre méts anders beoogde dan zijn legers achter de Seine en de Aube in veiligheid te brengen, is het feit dat hij op 1 September aan veldmaarschalk French weigerde om aan de Marne stand te houden tegen den vijand. En in de tweede plaats, het feit, dat generaal Galliéni, toen deze aan Joffre op 4 September de onverwachte en gunstige gelegenheid aanbood om het offensief te hervatten tusschen Marne en Seine — inplaats van achter de Seine te wijken — eveneens een stellig weigerend

—v.w^v. iuw,6. wij ruinen nierop spoedig terug.

* Het 5e Leger ging op 2 September om 2 uur s nachts op marsen, om den terugtocht achter de Marne te volbrengen. De cavalerie en de divisiën Valabrègue moesten op den linker vleugel, bij CMteau-Thierry, de rivier overgaan. Hoewel de achterhoeden der onderscheidene korpsen, vooral op den rechter vleugel en in het centrum herhaaldelijk met den vijand in gevecht werden gewikkeld, slaagden zij er toch telkens in zich los te maken.

Het Eerste Oorlogsjaar

Sluiten