Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE HOOFDSTUK

GEBEURTENISSEN TE PARIJS

m DE FRANSCHE REGEERING VERLAAT DE HOOFDSTAD,.

g^^^SE Fransche regeering had reeds op 28

r^ugusiusin Deginsel DesJoten.de hoofdstad prijs te geven, en haar, als open

^.-^v/jOfëchlint Senomen tf. wiin nn dAri»

generaal Joffcv die ook daardoor blijk gaf van Zijn zienswijze, dat het vóór alles noodig was tijd te winnen, tot de omstandigheden JNmden toeïajtrfl over te gaan «lot een offensief. Op 30 Augustus werd er evenwel, op aandringen van sommige munsters en volksvertegenwoordigers, op teruggekomen. -ii

Terwijksedert het begin van den oorlog talrijke gezinnen en personen naar Parijs gevlucht waren1), begon thans, nu de vijand met spoed naar dêhoofdstad oprukte en deze meer en meer naderde,-eert uittocht op groote scha^-u* iWijs, tJsuir nog onbedreigde gedeelten en oorden des lands. De spoorwegen waren overstelpt met reizigers; ofschoon er niet bepaald een paniek heerschte.«t^fe^^|gf?r.w

Op «/^^tembetfïbestoot de regeering in-<$en daarop volgenden nacht Parijs te védaten om zich te Bordeaux te gaan vestigen. De president der Republiek* alle ministers — behalve de minister van oorlog Millerand, die op 27 Augustus als zoo-

l) Perris schrijft dat alleen op 39 Augustus meer dan 30.000 vltKfcteüngen uit België en Noord-Frankrijk te Panjs aan de gare du Nord aankwamen.

Sluiten