Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBEURTENISSERü^TE PARIJS

287

Bovendien werd onderzijn bevelen gesteld het 6e' Leger, commandant>generaal Maunoury, bestaande 3 int het 7e legerkorps,- 4 reserrefedivisiën waarvan 2 onder bevel van generaal Lanrezac reeds in Lotharingen gestreden hadden, 1 brigade Marokkanen en de Cavalerie van Sordet. Het 4e legerkorps kon eerst -.op 6 September beschikbaar zijn.

Ook het 6e Leger had veel geleden, was vermoeid en. uitgeput. Gallieor's zorgen waren er allereerst op gericht, de troepen onder zijn bevelen door rust en reorganisatirin staat te stellen hun krachten te herwinnen; voorts Parijs in staat van tegenweer te brengen, en middelen te beramen om den vijand afbreuk te doen. Reeds op 1 September schreef hij aan French, over maatregelen om het N. en het O. front der legerplaats van Parijs te dekken, en den vijand, die de linkerflank der legers bestookte, tot zich te trekken. Aan Joffre vroeg hij om instructies voor de rol, welke het geretrancheerde kamp en het leger van Parijs in de operatiën te vervullen zouden hebben. Daarop antwoordde de Opperbevelhebber dat hij voorshands niet op deelneming van de troepen uit parijs rekende, „en raison de la faible capacité manoeuvrière;<de ces troupes." Maar wanneer «ou worden overgegaan tot het offensief, bedoeld in de hiervoren vermelde Instructie van 1 September no. 4 en de nota van 2 September behield hij zich voor te vragen, die troepen te doen optreden in de richting naar Meaux.

Een ongezocht, nieuw bewijs, dat Joffre er volstrekt niet aan dacht, dit offensief spoedig té hervatten. Hij had zijn doel voorloopig gesteld op het tijdwinnen, op het afwachten achter de Seine van de Russische overwinningen 1

Het is Frankrijk's geluk geweest dat fl*lli*Mf een man was van anderen stempel dan Joffre.

Sluiten