Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE HOOFDSTUK (vervolg)

a. GENERAAL GALLIÉNI AAN DEN ARBEID Op 3 September, den dag waarop Galliéni het gezag te Parijs had aanvaard, werd hem door verkenningsberichten van vliegtuigen gerapporteerd: dat de Duitsche colonnes, die tot dusver op Parijs waren aangerik^^de riehting van haar beweging Zuidoostwaarts schenen te hebben gewijzigd. Hoezeer alsnog nadere rapporten moesten worden afgewacht, om te kunnen beoonleeleö of hier wellicht met aan een tijdelijtearwijking in de marschrichting moest worden gedacht, werden toch onmiddellijk maatregelen voorbereid3om,,?n tegengesteld geval, ten spoedigste van 's vijands veranderde operatiewichting partij te kunnen trekken. Des morgens van 4 September overtuigde Galliéni zich in persoon aan de voorposten van het Jieoedoostelijk front der legerplaats van Parijs, dat^jandehjkè troepen naar het Ztidoosten marcheerden en bij Truport de Marne overgingen.

Toen stond Galliéni's besluit vast. Reeds des morgens om 9 uur gelastte hij aan generaal Maunoury—-die met het 6e Leger uit den omtrek van Amiens op Parijs terugtrok en op 3 September Dammartin bereikt had — zich gereed telhouden, om op 5 September een beweging te ondernemen naar het Oosten van het geretrancheerde kamp van Parijs. De cavalerie moest daartoe dadelijk verkenningen doen, tusschen den weg van Chantüly en de Marne. Hij was nu besloten een aanval te doen op de rechter flank der Duitsche colonnes, waarop het 6e Legeftfcich rechtstreeks kon richten. Maar zijn bedoelingen reikten verder, j: Zou de voorgenomen stoot van het 6e Leger in

Sluiten