Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBEURTENISSEN TE PARIJS

291

waaruit bleek dat French zijn plan om zoo noodig tot achter de Seine terug te gaan, niet wilde opgeven en „sur les conseils de prudence de son chef d'étatmajor," nog-fjpdurende verscheidene dagen een gevecht wilde vermijden.

Maar Galliéni gaf den moed niet op. Hij telefoneerde nogmaals aan Joffre, die nu definitief voor zijn plan gewonnen was. En blijkbaar slaagde deze er in Veldmaarschalk French te overtuigen en diens instemming te verkrijgen. Althans op 4 September, 's avonds om 9 uur, ontving Galliéni een nieuw telegram, waarin hem bericht werd dat het plan door French voor 5 en 6 September werd aanvaard.

Nog dienzelfden avond te 10 uur 30 önderteekende Galliéni voor de legers van Parijs zijn bevelen, die aanleiding zouden geven tot den slag aan de Ourcq, waarvan de slag aan de Marne het rechtstreekser! gevolg was.

De 4e September zoü voor Frankrijk een groote dag worden. Generaal Galliéni had een grootsch werk verricht.

Sluiten