Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298 KRIJGSVERRICHTINGEN

van Maunoury's 6e Leger op de Ourcq te steunen, door deel te nemen aan de algemeene offensieve beweging, tusschen het 6e en het 5e Leger, en naar de Marne op te marcheeren. «ifJÖWe beweging begon op 6 September, met het aanbreken van den dag.

Franschen.

Het Fransche 5e Leger stond op 5 September ten Zuiden van den Grand Morin, vrij nabij de Seine. De linker vleugel rbji het bosch van Jouy, over Villers St. George; de rechter vleugel te Sézanne, in verband met het nieuw gevormde 9e Leger van generaal Foch.

De commandant van het 5e Leger, generaal Lanrezac, wa%pp 3 September door Joffre van zijn commando ontheven. Er waren, reeds sedert de mobilisatie, wrijvïggen geweest tusschen beide opperofficieren. Lanrezac* was — zooals wij vermeld hebben — meermalen een andere meening toegedaan dan dfo Fransche opperbevelhebber, omtrent de strategische maatregelen, die door den JtpestajB^-jySreischt werden; en hij was gewoon dat oordeelijonder omwegen te kennen te geven. Wij gelooven niet dat hij daarin altijd of veelal ongelijk had. Maar bijwontstemde Joffre en het personeel van diens hoofdkwartier was den „lastigen commandant van het 5e Leger" n|#$welgez|r^U..LanreZac's ontslag werd door Joffre gemotiveerd met opgaaf van de reden, dat hij „besluiteloos en weifelend" was.

Uit de studie van den veldtocht hebben wij den indruk verkregen dat deze beoordeeling onjuist en onbillijk was.

Het is onze overtuiging, dat generaal Lanrezac beter verdiend had. Hij was de man, die, onophou-

Sluiten