Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302 KRIJGSVERRICHTINGEN

gedeelte%lr?15Jif krachten op te stellen op het plateau ten N. van Sézanne.

Deze onderscheidene legers moesten reeds des morgens van 6 September^Set offe^sjef aanvangen.

. in verband" met deze regeling voor den aanval op de flank en in front van het ié en het 2e Duitsche; Leger' werd voorts*tS^óllm,1,8ffi 2iir

het 4e,Leger, de beweging na& hét Z. te staken, front tégen den vijand te maken ih verbinding met , het 3e Leger, dat ten N. van Révigriy zou deboucheeren en naar het W. zou oprukken voor het offensief} ® ~ 4

' hét 3e Leger, onder dekkin^naar het N.Q., te deboucheeren naar het W.,.om een flankaanval te doen oj? €è: vijandéfijke ttoepeny die ten W. van het Argonnerwoud oprukken. Het leger houdf v«¥^ band met. ,het 4e Leger,^Sat den vijand het hoofd biedt.'v ^vtr^l *' '. ' . .'i^LJ. "J^l'

De legers van den rechter vleugel, hét ie en het •ae, moesten in hun', verdedigende , houding volharden; zij waren niet in de gelegenheid orn aah 'het algemeene offensief deel te nemen. !

Omtrent déze bevelen valt op te merken höezeer-'idaarirt alleszins terecht werd bedoelde een aanval Jxxfwel in front, als op de rechter buiten«ïjïlifc "der vijandelijke legers te dpen verrichten, feitelijk ook^eeh* omvatting werd voorgeschreven door het 3e Leger,; op den réchter vleugél, tegen het 3e Duitsche Leger. Het was te betwijfelen of deze dubbehv- omvatting inflödaad succes kon 'hébben, of de gevórdéfdé overmacht daartoe voor^oièh kon zijn en' of' hét 3e Leger geen geVjtór liep in d3?:eigen rechter flank ; té worden bédrèigd^ door den uit .het Argonnerwoud vbortrükkehdeh vijand.TSfóiën het'3e Leger tusschen Verdun en de Hauts-de-Meuse defensief'bleef, konden voor den ïïankaanVal: van den liökèr vleugel méér troepen

Sluiten