Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

September, 's 'middags, een beVel dm te vervolgen, in' dè meehïhg dat de tegenpartij reeds óver de Seine wasi ,s"

Géneraal von Kluck besloot in dein nacht van öp; 6 September tot een snellen aanval. De flank k«B?döOr eeh Verdedigèndé houding niet voldoende beschermd wórdétt.> Volgens de medédeelingen van overste Héntsth nlóéte aannémen 'dat ér tijd voorhanden zon zijn; maar de flankaanval kwam üSPPtoéh spoediger'dahkvérwa'cht «werd. Het 4e reserve-korps moest terstond ondersteund worden.

Om rmddernacht ontving hét 2e legerkorps bevel, ZObdtó mógelijk, voor dit doel op te rukken naar Eizy^Germiglryp aniMcvwo

Het 4e reserve-korps had de Théronané-stelling, die^een Ongunstig beloop "had, verwisseld voor een betere Opstelling Op de hoogten tusschen PuisieUx en Manoeuvre, naar het Z.OyveTlengd töt'ööé^a^ Tresmes, 'naar het Ni* kt&l jtferjWn^MültïénY /Er bleef geen réservé over. 'gat •«NB» nab al r.,ïn §tb

De Fransehén' traden's1 morgens voorzichtig óp. EérSt om 9 uur stobttèrt zïj Op de Duitsche' voeiSS posten aan de Thérouane. Daarna ontwikkelde zich weer een gevecht? datlgaahdeweg in hevighèid' toenam.

De commandant van het 2e Duitsche legerkorps, die om 10 uur het bevel ter plaatse^ övé'rnam, versterkte het 4e reserve-korps met 1 divisie&echts en 1 divisie links, réspi'bij Vareddes en bij May^éö-^ Muitien en bij Vincy-Manoeuvre. *

Het 6é FrÉiséhe legér7 Ondervond ^"^rgèö&f van 6 September spoedig eén hevïgen tegenstand. DuitscheldiViSie^Colönnes werden waargenomèh'ïf*7 opmarsch naar de Marne, bij'^Varèddes en'Lizy. Dit bericht was voor Galliéni van groot gewicht, het deed'bkjken dei''von KlUcfc'jtijn'rechtérffeuifc3 versterkte en zijn^marsch had onderbroken.

Sluiten