Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

308

KRIJGSVERRICHTINGEN

Weldra was het Fransche 7e korps ook in gevecht met het 2e Duitsche korps, dat trachtte, van de zijde van Etavigny-^jn linker vleugel te omvatten. Generaal Galliéni schrijft dat de Duitschers over het geheele front werden teruggedrongen, j dat het 6e Leger 's avonds van 6 September op met meer dan 10 K.M. van de Ourcq verwijderd was, en stond in de lijn Chambry-Marcilly-Puisieux- | j Acy-en-Multien. Volgens von Kuhl behaalde de 4e divisie van het 2e legerkorps 's avonds nog een succes op de Franschen, ten N. van Acy-en-Multien.

Generaal von Kluck beval zijn 4e legerkorps den 6en September door te marcheeren tot La Fert é-sous-Jouarre.

& |Jet 3e en het 9e legerkorps kwamen op 6 September, in hun opstelling van den 5en, in gevecht ' met uit het Z. oprukkende Fransche troepen, die i zij door aanvallen tot staan brachten. Het ie Cavaleriekorps sloeg de Fransche cavalerie van Conneau af. Het 2e Cavalerie-korps ontmoette, in den omtrek van Rozoy, Engelsche troepen op marsen.

De commandant van het ie Duitsche Leger achtte het thans noodig ook zijn 3e en 9e korpsen naderbij : de aan de Our^strijdende troepen te doen komen, en gaf 's avonds daartoe bevelen. Zij zouden aanvanraijk het 2e Leger op zijn rechter vleugel gesteund hebben, doch dit kon verder niet geschieden; de afstand tot de Ourcq was te groot. ;',Het 2e Leger wilde aanvankelijk deri vijand nog vervolgen, doch stootte op den naar het N. opruk- i< kenden rechter vleugel van het 5e en op het 9e Fransche Leger.

Het 3e Leger wilde eveneens naar het Z. vervolgen, meenende vijandelijke achterhoeden vooTTÖch te hebben; doch moest naar links aan het 4e Leger, en naar rechts aan het 2e, hulp verleenen.

Sluiten