Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de SLAGen AAN de ourcq en ÏH2 MAMW • 3ii

linker vleugeHiriel geenerlei beslissing te consta-

ttei€h..si

Generaal von Kluck trok thans ook het 3e en het ge legerkorps op zijn rechter vleugel aan de Ourcq samen, omdat de beslissing tusSchenrhet Dditswhe ie, en het Fransche ;6e Leger daar moest vallen.

Maar ook Galliéni had dit begrepen.

De 7e divisie van het 4e Fransche legerkorps werd *cpj September per spoortrein te Parijs aangebracht. Zfcmad bij Verdun yeel'feekééiijh de manschappen waren, naar Galliéni schrijft, na een spoorreis van eenige dagen in goederenwagens, letterlijk uitgeput >en onbekwaam om zich in te spannen. Maar niettemin moesten ze onverwijld naar het front bij Etavigny; generaal MaunOutjetlhad hentaflringend noodig, er "bestond gevaar voor een Duitsche omvatting.

Galhénès deed daarom te Parijs vele taxi-auto's requireeren. Politieagenten legden er beslag oprit» magazijnen, garages en op straat, waar men de inzittenden eenvoudig deed uitstappen. Zoo had men 's avonds eenige honderden taxi-auto's bijeen, ittogroepen opgesteld bij verschalende militaire lokalenqjJBe troepen hrpiwii] %jth nülf ljjil'Tiliilii 111 rechtstreeks daarheen; insfelke auto namen 5 man plaats en deze werden met spoed vervoerd naar Nanteuil-le-Hadouin. In eenige reizen,waarbij een andere weg voor de route naar Parijs terug werd gevolgd, werden zoodoende 5 bataljoaai»an de 7e divisie op 6, 7M8 September, over 50 K.M. afstand naar het gevechtsterrein overgebracht; zoodajb zij den 8en, bij het aanbreken van den dag, beschikbaar wanen voor het gevecht..

Vol gens Bonnal werd een ander gedeelte der HnaómwuTber spoor getranspotteerd. De artillerie en de voertuigen marcheerden langs den gewonen weg.

Het Duitsche 3e en het 9e legerkorps bereikten

Het Eerste Oorlogsjaar 33

Sluiten