Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324

KRIJGSVERRICHTINGEN

Duitsche opperbevel dezen hoofdofficier uitzond, zonder hem zijn opdracht op schrift mede te geven, schijnt ons onverarftwoordehjliyLater, toen de terugtocht van den Duitschen rfcehter vleugel hevige kritiek had doen ontstaan, hééft Hentsch verzoent dat een onderzoek naar zijn handelingen zou wordlfcWingesteld. DffTB5 geschied; generaal Baumgarten Crusius vermeldt in Zijn* „Deutsche Heerführung," den woordéhjkéh inhoud van de op 24 Mei 1917 ter 'zake genomen besHjssïng. Deze is onderteekend door generaal'Bttdendorff, als chef van den generalen staf van het veldleger, en zegt o.m. wel is waar, dat Hentsch „nicht über seine Befügnisse hinaus gegangen war, maar voegt er fcij^'^Ob der •Befehl des Oberstleutnants Hentsch WSr ïhe 1 Armee zum Rückzuge nach der Lage tatsachliêlt': hotwendig war, musz von der kriegsgeschichtlichen Forschung spaterer Jahre entscliéfden werden."

Omtrent de aan Hentsch gegeven opdracht bestaat intusschen geen zekerheid, omdat ze alleen mondeling verstrekt is. In „Wissen und Wéhr 1921" wordt gezegd dat ze luidde: „zooveel mogelijU5lfêt teruggaan van het ie en het 2e Leger voorkomen; is de terugtocht evenwel reeds begonnen, dan de bmnenvleugeBPdirigeeren op Fismes." Aangezien Hentsch noch bij het 2e, noch<§#j het ie Leger den terugtocht aangevangen vond, had hij zich o.i. tegen het wijken van het 2e Leger met nadruk moeten verzetten en daartoe ook aan het ie Leger geen bevel moeten geven.

Het terugtrekken vawnfleip:©uitschen recïrlftsr vleugel is mitsdien zoowel aan Hentsch, als aan v. Bülow te wijten en generaal van Kuhl handelde zijnerzijds niet mist, door in deze hoogst belangrijke zaak met Hentsch te beslissen, zonder den legercommandant "!%Ön Kluck persoonlijk in de

Sluiten