Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SLAGEN AjgECDB OURCQ EN DE MARNE 325

gelegenheid «hebben gesteld* zijnerzijds met den overste Hentsch te spreken ere te overleggen.

Intusschen, het ae Leger was bezig terug te trekken; thans mocht en kon het ie Leger niet blijven staan, al versloeg het Maunoury* Het liep nu gevaar op den linker vleugel omvat en afzonderlijk geslagen te worden.

Er bleef dus voor generaal von Kluck niets anders over, dan eveneens het bevel te geven om "*erug te gaan. Het geschiedderineti«onder zwaren, bitterenjinnerlijken strijd. Het ie Leger was op het &ua\ de Franschen aan de Ourcq terug te slaan; daaraan viel niet te twijfelen. Na dagen /achtereen ernstige, hevige gevechten te hebben doorstaan, was het op het punt zrjqsodoel te bereiken, waarvoor hetjZlich zooveel moeite, inspanning, verliezen had moeten getroosten. En nu werd dat door 4««gonverbiddeHjke noodlot, zondeeaoodzaak — althans voor zooveel kon worden overzien^ plotseling verijdeld.

Generaal von Kuhl deelt in zijn werk den woordelijken inhoud mede van de hem, namens het groote hoofdkwartier door overste Hentsch gegeven aanwijzingen, ^tezev zijn door hem met de meeste nauwgezetheid opgeschreven^ en onderteekend door hem en kolonel van Bergmann, 4frij|iSieelteBjlfctegenwoordig was b# bet onderhoud met overste Hentsch. Dit stuk kon echter eerst den volgenden dag, 10 September, worden opgemaakt!^déitsttesHentsch is als kolonel, vóór het einde va* den oorlog, in Roemenièboyerledemsm Bij hefc-grifefcger moest nu op 9 September alles ten spoedigste geregeld worden, om nog in den «rakelen demnacht de beweging naar het Niqte doen aanvangen. Het was door de onvermijdelijk geweest) ijgnde dooreenmenging der troepen — waarbij ook door bagagevoertuigen, munitiecolon-

Sluiten