Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SLAGEN AAN DE OURCQ EN DE MARNE 329

len, die ook voor de verdere deelen van het Duitsche front gunstige gevolgen had kunnen teweeg brengen. - ikm brengt -hem den stelligen last om terug te gaan. Waar de hoogste legerleiding eerödergelijke luchthartige, «einig degelijke opvatting heeft en doet toepassen, van hetgeen in de^ meest ernstige omstandigheden voor de belangen j van land en leger moet worden verricht^-mier reden om niet langer over de voor Duitschland ongunstige uit?» komsten van ; den veldtocht en Vaagden ganschen wereldoorlog in verwondering*!* blijven verkeeren.

Ook misverstand, overdreven bezorgdheid, kun*, nen een rol gespeeld hebben; wat niet mogelijk geweest zou ;USki, wanneer „een hoogere leiding" Zich had doen gelden. Von Bülow sch^nttttn bencht omtrent het terugbuigen van den linker vleugel van het ie Leger naardten O. va» de Ourcq> beschouwd te kunnen hebben, als meldende den terugtocht;van het geheele ie Leger; die.hij — an und für sich — noodig oordeelde. Dat zijn vrees voor omvatting door de opening tusschen dbefc 2e en het ie Leger, ongegrond was;« misschien te sterk uitgedrukt; maar dat zij overdreven was, fan-' gevoegelijkwoéden verklaard, indien men het kalme verloop van den dag op dit gedeelte van het Marnefront en de door generaal von Kluck nog tijdig genomen maatregelen — het gereedstellen yan de 5e divisie, de brigade v. Krawel en de cavalerie — in aanmerking neemt.

Overdreven was anderzijds ijfcdlicht ook eenigsZins de bezorgdheid van von Kluck voor zijn rechter vleugel aan dfe:0urcq, waardoor hij zoowel het 3e, als het 9e legerkorps naar dien vleugel ontbood en aldaar deed optreden. Hadihö^dfe toch ook verplicht was het verband met het 2e Leger te onderhoudenrstechts één dier korpsen weggenomen en het andere, bjg, het 9e — zij 't slechts ten deele —

Sluiten