Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33Q

KRIJGSVERRICHTINGEN

op denÉ ireehtert vleugel van het ae Leger laten staan, dan zou de strijd aan de Ourcq waarschijnlijk toch wel te zijnen gunste beslist geworden zijn, en de aansluiting met het ae Leger niet geheel verloren gegaan zijn, zooals thans op 9 September het geval was.

De bevolen terugtocht van het ie en het 2e Leger was voor de Duitsche belangen nog te meer betreurenswaard, omdat op het Duitsche front eenigszins verder op denzelfden dag nog belangrijke voordeden behaald werden. De linker vleugel van het 2e Leger en de rechter vleugel van het 3e bevochten namelijk een schitterende overwinning op Foch'* 9e Leger. Het 3e Leger.veroverde Mailly en wierp de Franschen over de Maurienne-beek, tusschen Corroy en Semoine. Bij Sompuis, op den linker vleugel en verder Oostelijk bleef het 3e Leger zich handhaven. Inmiddels drong ook de linker vleugel van het 2e Leger voorwaarts, bestormde den Mont d'Aöut, bereikte Allemant en bemachtigde Mondement. De Franschen vluchtten. Generaal von Hausen verklaart dat het front van het vijandelijke leger zoo goed als doorbroken was.

Op dat oogenblik'kregen ook hier de overwinnende troepen het bevel voor den terugtocht. Niemand wilde er aan gelooven, men begreep het met. Met „loodeh schoenen" werd er aan voldaan»

Het zelfvertrouwen van de Duitsche strijders kreeg op 9 September een ontmoedigenden stoot, hun moreel een geduchten schok.

Bij het Duitsche 4e en 5e Leger teekende zich op dezen dag geen noemenswaardige verandering.

Aan Fransche zijde bracht de 9e September groote vreugde. Hoe kon het ook andefis ? Men was aan de Ourcq voornemens den strijd voort te zetten, doch men ondervond, schrijft Bonnal, „une surprise! aussi joyeuse qu'inattendue, en constatant

Sluiten