Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F VIJFTIENDE HOOFDSTUK

SLOTBESCHOUWINGEN

i. DE NEUTRALITEIT VAN NEDERLAND IN HET GEDRANG

iERW TTT, wïï hisxtD waren tic laatste tianrl

v^^Ép^/ aan de bewerking van dit boek teleggen, I vWj ontvingen wij van bevriende zijde een ?y^V^niuBmetfwan een Belgisch blad,[waarin ^L_9eJ^k.een artikel voorkwam, dat ons, om een

aanstonds te vermelden reden, groote' belangstelling

inboezemde. Het was een uit „le Matin" gedeeltelijk overged rukt verslag van den redacteur Jules Sauerwein, omtrent.z^»V^,intervie3»^ met den bekenden philosoof en socioloog Dr. Rudolf Steiner, nopens de door wijlen generaal von Moltke, den Duitschen chef van1 den generalen staf van 1914, nagelaten „Mémoires." Dr. Steiner, een bijzondere vriend van von Moltke, zou op verzoek van diens weduwe, deze gedenkschriften doen uitgeveni-TJoeh* dit was hem in Duitschland belet.

In dat „interview" deed Dr. Steiner eenige onthullingen, aangaande feiten uit de voorgeschiedenis van den wereldoorlog. Daaronder waren er ook die op ons land betrekking hebben. Om zekerheid te verkrijgen of de inhoud van het verslag uit den Matin authentiek was en of het daarin omtrent Nederland vermelde ato awaarheid mocht worden aangenomen, riepen wij de tusschenkomst in van Dr. Steiner te Dornach, bij Bazel.

Dr. Steiner liet ons het volgende weten: In het uit den Matin overgenomen stuk van de Belgische courant komen eenige onjuistheden voor in data, enz. Dr. Steiner ried ons daarom aan,

Sluiten