Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWINGEN 341

grondgebied te doen oprukken, kunnen wij dat thans verbeteren, door te verklaren, dat de bedoeling in dien zin stellig heeft bestaan. Wij brengen in herinnering dat kapitein Ronduit, in zijn méérvermelde opstellen, het eerst heeft opgemerkt dat de „manoeuvre om Limburg'* bij de concentratie en den opmarsch der bedoelde Duitsche legers, voor ons land met zonder belang geweest is.

De aanleiding voor de door von Moltke in het operatieplan gebrachte wijziging is, blijkens Bijlage V, dat hij aan Duitschland voor het geval van blokkade ,,Atmungsmögkchkeiten" wilde laten. Er was dus van niets anders sprake dan van eigenbelang voor Duitschland; volstrekt niet van vriendelijkheid of eerbiediging van het volkenrecht ten opzichte van Nederland. Dat was trouwens ook niet te verwachten bij aanhangers van de theorie „Not kennt kein Gebot."

Of de beoogde uitkomsten van het niet schenden onzer onzijdigheid door Duitschland verkregen zijn in „mogelijkheid om adem te scheppen," valt te betwijfeleae iDe door de Entente tegenover Nederland toegepaste maatregelen zullen daartegen wel een afdoend bezwaar hebben gevormd. Voor ons land is het nzeker m de hoogste mate gelukkig, dat von Moltke aan die mogelijkheid geloofd heeft, al kunnen wij daarom zijn „onbaatzuchtige gezindheid" voor Nederland niet waardeeren. Ongetwijfeld is hij ook teruggedeinsd voor de gevolgen, die in militair opzicht uit een schending der neutraliteit van ons land voortgevloeid zouden zijn; dat het Nederlandsche veldleger op de flank van de Duitsche legers, kon optreden, heeft er zeker toe bijgedragen om van het oorspronkelijke voornemen af te zien. Ook zou er groote kans bestaan hebben, dat Engelsche troepen in onze havens waren geland, om ons leger te

Sluiten