Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

sera-t-elle faire? Ne va-t-on pas d'un coup se mettre encore 200.000 hommes sur les bras?

II semble que Schlieffen ait compté que les excellentes relations qui existaient entre les cours de Berlin et de La Haye, les sympathies des deux peuples et aussi la haine encore vivace du pays contre TAngleterre empêcheraient le conflit: il admit la traversée du Limbourg hollandais."1)

Wij moeten dienaangaande opmerken, dat generaal Camon zich grovelijk vergist, indien hij meent dat Nederland zich goedschiks zou hebben nedergelegd bij de eventueele uitvoering van Schlieffen's operatieplan. En wij gelooven ook niet dat deze toch hoogst bekwame Duitsche militaire autoriteit Zóó onvoldoende op de hoogte was van het karakter en de mentaliteit van het Nederlandsche volk, dat hij zich gevleid zou kunnen hebben met de vrij naïeve drogredenen door generaal Camon te berde gebracht, om aan te nemen dat de schending onzer onzijdigheid zelfs geen „conflict" zou hebben veroorzaakt. Graaf von Schlieffen's bedoeling om ook over ons grondgebied op te rukken, berustte, naar wij meenen, op geheel andere beweeggronden. Waar de rechter vleugel der Duitsche legermacht in zijn plan een zoo overweldigende sterkte had, kon het voor hem geen ernstige bezwaar opleveren om — waar hij zulks voor de operatiën noodig achtte — met alleen België, maar ook Nederland onder den voet te loopen. „Nood breekt wet," Zou ook voor ons kleine land het argument: vormen, waarmede alles zou zijn afgedaan.

Het bestaan van de tegenstrijdigheid in onze gevoelens tegenover Duitschland en Engeland, die

x) Confidences de Moltke au docteur Steiner: Journal „Le Matin" du 5 Octobre iaai.

Sluiten