Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VflglflENDE HOOFDSTUK (v e T V O 1 g)

2. EINDINDRUKKEN

Wij hebben in de voorgaande bladzijden een periode van den wereldoorlog behandeld*.waarvan dl duur nog geen zes weken bedroeg.

Wie kon destijds denken of vermoeden dat deze voor het verloop der krijgsgebeurtenissen toch ongetwijfeld hoogstbelangrijke tijd, de inleiding zou vormen voor een ruim vierjarigen oorlog ?

Dat de volken van Europa toen nog sléchts den aanvang hadden leeren kennen van de zorgen, de ellende, de economische moeilijkheden, waarvan eerst vier jaren later een zoogenaamde „vrede" het einde zou doen verwachten, doch die thans, bijna acht jaren later, nog altijd voortduren?

Het was inderdaad een wereldramp, die in Augustus 1914 uitbrak; een ramp waarvan de gevolgen nog altijd op de menschheid drukken en die zich in menig opzicht, zelfs in stijgende mate, blijven doen gevoelen.

-J [Misschien was die ramp met meer te ontgaan. De machtsverhoudingen tusschen een aantal staten en volken waren gespannen tot het uiterste. Er moest een „Krach" komen.

Aan wien de schuld ligt, wie de verantwoordelijkheid draagt, zullen wij niet uitmaken. De gevoelens daaromtrent zullen niet spoedig tot eenstemmigheid geraken.

Een andere vraag is, welke lessen de wereldoorlog in haar aanvangsperiode, voor de toekomst ten beste heeft gegeven.

Ongetwijfeld is er op verschillend gebied, veel uit te leeren. .

Verheffend waren de uitingen van vaderlands-

Sluiten